SHIH TZU - regulamin
Ostatnia aktualizacja: Listopad 17 2014 08:44:18
REGULAMIN FORUM shih-tzu.pl 1.Ka??da osoba pisz????ca na forum shih-tzu.pl jest prawnie i etycznie odpowiedzialna za wszystko, co napisze. Wchodz????c na forum zobowi????zujesz si???? przestrzega???? obowi????zuj????ce w Polsce prawo. Forum shih-tzu.pl nie odpowiada za ??adne wypowiedzi umieszczone na forum, s??u??y ono prezentacji opinii odwiedzaj????cych, kt??rzy s???? odpowiedzialni za tre?????? swoich post??w i artyku????w. 2. Ka??da osoba, aby korzysta???? z forum musi zapozna???? si???? z poni??szym regulaminem oraz go przestrzega????. Ka??dorazowe i ??wiadome pr??by obej??cia regulaminu b????d???? karane ostrze??eniem. Niestosowanie si???? do regulaminu mo??e zako??czy???? si???? zablokowaniem konta u??ytkownika - tzw. "banem". U??ytkownik nie b????dzie m??g?? wtedy korzysta???? z forum. 3. Wszyscy u??ytkownicy forum podlegaj???? tej samej ocenie. Nie jest stosowana ??adna taryfa ulgowa dla u??ytkownik??w z r????nymi funkcjami. Zasady korzystania z Forum: 1. Zabrania si???? wysy??ania na forum materia????w uzyskanych nielegalnie lub w inny spos??b naruszaj????cych prawo 2. Zabrania si???? tworzenia wiadomo??ci maj????cych charakter spamu. 3. U??ytkownik publikuj????c cokolwiek na Forum ma obowi????zek przestrzega???? praw autorskich. 4. Ka??dy u??ytkownik ma prawo do posiadania tylko jednego konta. U??ytkownik, kt??ry utworzy wi????cej ni?? jedno konto zostanie natychmiast usuni????ty z forum. Zabrania si???? r??wnie?? udost????pniania w??asnego konta osobom trzecim. Za skutki wynik??e z udost????pniania swojego konta osobom trzecim odpowiada jego w??a??ciciel. 5. Zabrania si???? podszywania si???? pod innego u??ytkownika forum (wykorzystywanie podobnego nicka, avatara, opisu profilu, sygnatury itp. 6. ??wiadome i zamierzone udzielanie porad uznanych za szkodliwe, b????d?? bezwarto??ciowe podlega regulaminowym restrykcjom. 8. Przed napisaniem nowego tematu ka??dy u??ytkownik powinien zapozna???? si???? z zawarto??ci???? danego dzia??u w celu unikni????cia powtarzania si???? temat??w. Zasady pisania wiadomo??ci: 1. Podczas pisania wiadomo??ci nie jest dozwolone: a. pisanie jednakowych post??w lub temat??w w r????nych dzia??ach forum tzw. Dublowanie, b. pisanie w jednym temacie postu pod postem, nale??y je edytowa????, c. pisanie wiadomo??ci nic niewnosz????cych do dyskusji np.: dzi????kuj????, sprawdz???? jutro, dobra, zobaczymy, hihihi itp. czyli nabijania post??w, d. pisanie wiadomo??ci niezawieraj????cych ??adnego tekstu jedynie znak graficzny zwany emotikon???? e. pisanie post??w niezwi????zanych z tematem, ironizowanie w formie docink??w, u??mieszk??w czy z??o??liwo??ci, f. notoryczne zak??adanie nowych temat??w oraz zak??adanie temat??w w niew??a??ciwym dziale forum, g. nadmierna agresja, prze??ladowanie, obra??anie, o??mieszanie, u??ywanie niecenzuralnych s????w pod adresem innych u??ytkownik??w, stosowania r????nych form zaczepki, z??o??liwo??ci i kpin, og??lnie przyj????tych za naruszenie etykiety i kultury obcowania na forum (wymiana osobistych uwag tylko na PW), h. zak??adania temat??w, kt??re mog???? by???? uznane za obraz???? dobrego imienia innego u??ytkownika forum. 2. Do zamieszczania temat??w niezwi????zanych bezpo??rednio z tematami Forum, s??u??y dzia?? Pogaduchy i jak sama nazwa wskazuje jest to miejsce na wszelkiego rodzaju ploteczki. Administratorzy 1. Ka??dy dzia?? jest moderowany, chyba, ??e w opisie forum zaznaczone jest inaczej. Moderacja nie oznacza "cenzury", chyba, ??e przekraczane s???? zasady etyki i netetykiety w wypowiedziach. Fora s???? moderowane po to, aby panowa?? na nich porz????dek a ich zawarto?????? by??a czytelna i przejrzysta szczeg??lnie dla nowych u??ytkownik??w forum. 2. Osoby funkcyjne na forum to: G????wny administrator i Administrator, Maj???? oni prawo do ingerencji w wiadomo??ci napisane przez u??ytkownika w celu: a. wydania upomnienia lub polecenia poprawy tematu niezgodnego z regulaminem forum lub zawieraj????cego tre??ci zak????caj????ce przegl????danie forum oraz niezgodne z prawem, b. korekty - w polu identyfikacyjnym u??ytkownika: emblematu (avatara), nazwy u??ytkownika (nick`a) lub miejscowo??ci, je??eli zawieraj???? tre??ci og??lnie przyj????te za obra??liwe lub nieprzyzwoite i naruszaj???? obowi????zuj????ce normy prawno-obyczajowe. c. usuni????cia za??????cznika do wiadomo??ci, niespe??niaj????cego odpowiednich wymaga?? lub korekty jego tre??ci (zawarto??ci) b????d?? zmiany rozmiaru. d. usuni????cia postu lub tematu zawieraj????cego odsy??acz do materia????w o charakterze kr??tkotrwa??ym, kt??rych aktualno?????? po okre??lonym czasie wygasa, takich jak wszelkie linki do aukcji, ofert promocyjnych, wyprzeda??y i itp. 3. Obs??uga forum ma prawo upomnie???? u??ytkownika oraz poprosi???? go poprzez wiadomo?????? prywatn???? (PW) o zmian???? tre??ci postu b????d?? wykonanie zaleconej korekty, je??li u??ytkownik uczyni?? co??, co jest niezgodne z regulaminem. 4. U??ytkownik jest zobowi????zany do niezw??ocznego wykonania czynno??ci wymienionych w upomnieniu lub poleceniu, okre??lonych przez obs??ug???? forum, np.: poprawienie tytu??u tematu czy tre??ci tematu. W przypadku, gdy u??ytkownik nie zastosuje si???? do polecenia Administratora mo??e otrzyma???? tzw. ostrze??enie. 5. Obs??uga forum ma prawo usuwania wiadomo??ci, przenoszenia jej do stosownego dzia??u oraz zamykania tematu, je??eli stwierdzi, ??e dana wiadomo??????: a. obni??a og??lny poziom forum lub zosta??a napisana w spos??b niezrozumia??y b. zosta??a napisana w nieodpowiednim dziale lub nie ma zwi????zku z tematem. 6. Administratorzy nie maj???? obowi????zku poinformowania strony zainteresowanej o dzia??aniach moderacyjnych wykonanych na danej wiadomo??ci czy temacie tj. edycji, przeniesienia b????d?? usuni????cia. 7. Ponowne wpisanie usuni????tego wcze??niej tematu lub wpisu jest niedopuszczalne i wi????za???? b????dzie si???? z dodatkowymi karami. 8. Kwestie sporne, sytuacje nieuj????te w niniejszym regulaminie rozstrzygaj???? Administratorzy oraz Moderatorzy forum. 10. O wszelkich zmianach wprowadzonych w regulaminie u??ytkownicy b????d???? informowani na bie??????co. Je??li uwa??asz dzia??ania Grupy moderatorskiej i/lub jednego z cz??onk??w Grupy moderatorskiej za niesprawiedliwe, nieprawid??owe lub niezgodne z Regulaminem, mo??esz z??o??y???? za??alenie do G????wnego administratora Forum. Decyzje grupy Administracyjnej i moderatorskiej nie s???? podejmowane na przyk??adzie precedensu, ale dla zachowania stosowania Regulaminu w praktyce. Kary za wykroczenia na forum: 1. Za nie przestrzeganie regulaminu obs??uga forum ma prawo na??o??y???? na u??ytkownika ostrze??enie. 2. Za dwa ostrze??enia w ci????gu dw??ch tygodni u??ytkownik otrzymuje bana na dwie doby. 3. Za trzy ostrze??enia u??ytkownik otrzymuje bana a?? do momentu zmniejszenia ilo??ci ostrze??e??, co nast????puje automatycznie po trzech tygodniach od dnia otrzymania pierwszego ostrze??enia z trzech. 4. U??ytkownik ma prawo odwo??a???? si???? do Administratora w celu wyja??nienia a Administrator ma prawo cofn???????? kar????. 5. U??ytkownik forum, uporczywie naruszaj????cy zasady Regulaminu pomimo na??o??onych na niego uprzednio ostrze??e?? i kar zostanie bez ostrze??enia usuni????ty z Forum. 6. Nie stosowanie si???? do niniejszego Regulaminu mo??e skutkowa???? przewidzianymi karami (ostrze??enia i zakaz u??ytkowania Forum tzw. Ban) oraz usuni????ciem konta u??ytkownika z Forum shih-tzu.pl